o0500070612462304820 
http://www.kotobukiya.co.jp/cgi-bin/db_sm_main_css.cgi?B=8587&N=detail01&C=901-1174-1182-

 続きを読む